Privacyverklaring Akeliagarden.nl

Inleiding

Dit is de privacyverklaring van Akeliagarden.nl. In deze verklaring verschaft Akeliagarden informatie over de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de dienstverlening en website van Akeliagarden. Persoonsgegevens worden voornamelijk verwerkt om overeenkomsten met betrokkenen te kunnen uitvoeren.

Akeliagarden gaat zorgvuldig met uw gegevens om en zorgt ervoor dat elke verwerking voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Door nieuwe technologische ontwikkelingen in een steeds meer digitale wereld worden steeds scherpere eisen gesteld aan de bescherming van gegevens en privacy. Akeliagarden is zich hiervan bewust en zorgt ervoor dat de privacy gewaarborgd blijft. Wij doen dit onder andere door maatregelen te treffen op het gebied van informatiebeveiliging, dataminimalisatie, transparantie en gebruikerscontrole.

Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Akeliagarden verzamelt en verwerkt van betrokkenen in het kader van de aangeboden diensten, producten en het bezoeken van onze website.

Als u jonger bent dan 16 jaar, mag u slechts persoonsgegevens aan Akeliagarden verstrekken als één van uw ouders of een wettelijke vertegenwoordiger die deze privacyverklaring heeft gelezen ons hiervoor toestemming geeft. Wij verzoeken u daarom om geen gegevens aan ons te verstrekken zolang dat nog niet is gebeurd.

Op onze website kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, juistheid of de privacybescherming van deze websites. We adviseren dan ook om altijd de privacyverklaring van de betreffende aanbieder te lezen.

Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?

Touschalets, gevestigd te Avenue Pierre Zakarie - 42160 Saint Cyprien (Frankrijk) en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer B 533 305 652, is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Welke gegevens verwerken wij en voor welk doel?

Akeliagarden verwerkt uitsluitend persoonsgegevens die u zelf verstrekt. U verstrekt de persoonsgegevens bij het aanmaken van een account, bij het plaatsen van een bestelling en bij het gebruiken van onze website. Persoonsgegevens worden ook verwerkt om te voldoen aan juridische en wettelijke verplichtingen en voor marketing- en communicatieactiviteiten.

U bent nooit verplicht om persoonsgegevens te verstrekken. Maar als bepaalde persoonsgegevens niet aan ons worden verstrekt, dan kunt u niet optimaal gebruikmaken van onze diensten. Hieronder kunt u lezen welke persoonsgegevens Akeliagarden van u verwerkt.

Bestelling plaatsen

Wanneer u bij Akeliagarden.nl een bestelling plaatst, dan verwerkt Akeliagarden de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Afleveradres (straat, huisnummer, postcode, plaats, land);
 • Bankrekeningnummer en financiële gegevens.

Akeliagarden verwerkt deze gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst. Deze gegevens zijn nodig om u als klant te administreren en producten bij u af te leveren. Daarnaast verwerken wij het opgegeven bankrekeningnummer en de financiële gegevens om de kosten voor de bestelling in rekening te brengen.

Surf- en klikgedrag op de website

Akeliagarden analyseert gebruiksstatistieken. Het doel hiervan is om de systemen, waaronder de beveiliging, te optimaliseren. Aan de hand van deze gegevens kan Akeliagarden haar diensten op de behoefte van bezoekers afstemmen. De persoonsgegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd verwerkt. Wij verzamelen onder andere de volgende gegevens:

 • IP-adres;
 • Surf- en klikgedrag;
 • Cookies;
 • Algemene bezoekgegevens, zoals de meeste bezochte pagina’s;

Gegevens contactformulier:

 • Naam;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Ordernummer;
 • Inhoud bericht.

Gegevens klanten-/service formulier:

 • Naam;
 • E-mailadres;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • Bestelgegevens:
 • Naam artikel;
 • Ordernummer;
 • Lengte en breedte order.

Inhoud bericht

De gegevens in het contactformulier en het klacht-/serviceformulier worden gebruikt om u te kunnen identificeren en om contact op te kunnen nemen.

Op welke grond Akeliagarden uw persoonsgegevens?

Akeliagarden verwerkt uw persoonsgegevens alleen op de volgende gronden (zoals omschreven in artikel 6 van de AVG):

 • Een wettelijke verplichting;
 • De uitvoering van een overeenkomst;
 • De verkregen toestemming van betrokkene(n);
 • Een gerechtvaardigd belang.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Akeliagarden bewaart de persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de genoemde gronden dan wel op grond van wet- en regelgeving is toegestaan. Hoe beveiligen wij uw gegevens? Akeliagarden hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Akeliagarden gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Akeliagarden in het kader van de bescherming van de persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over adequate beveiligingsmaatregelen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Akeliagarden deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening en alleen op de hiervoor genoemde gronden. Hierbij valt te denken aan het (laten) uitvoeren van bepaalde technische werkzaamheden, de verzending van bestellingen en het verzenden van e-mails namens Akeliagarden. Daarnaast kan Akeliagarden persoonsgegevens verstrekken aan toezichthouders of andere met openbaar gezag beklede instanties, voor zover dat wettelijk verplicht is. Met de derde partij die namens en in opdracht van Akeliagarden uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij ook gehouden is tot naleving van de AVG.

Akeliagarden zal uw persoonsgegevens niet doorgeven aan derde partijen buiten de Europese Economische Ruimte, behalve als die derde partij passende waarborgen voor de bescherming van persoonsgegevens biedt. Akeliagarden geeft persoonsgegevens door aan: Mailjet, Google, betaalproviders en transporteurs. Akeliagarden zal uw persoonsgegevens nooit zonder toestemming verkopen of leasen aan derden. Ook maakt Akeliagarden geen gebruik van profiling of automatische besluitvorming.

Toestemming voor het gebruik van cookies.

Om onze website goed te laten functioneren maken wij gebruik van cookies. Om uw geldige toestemming te verkrijgen voor het gebruik en de opslag van cookies in de browser die u gebruikt om onze website te bezoeken en om dit goed te documenteren maken wij gebruik van een cookie consent management platform: CookieFirst. Deze technologie wordt geleverd door Digital Data Solutions BV, Plantage Middenlaan 42a, 1018 DH, Amsterdam, Nederland. Website: Cookiefirst Cookie Consent pagina aangeduid als CookieFirst.

Wanneer u onze website bezoekt, wordt er een verbinding tot stand gebracht met de server van CookieFirst om ons de mogelijkheid te geven geldige toestemming van u te verkrijgen voor het gebruik van bepaalde cookies. CookieFirst slaat vervolgens een cookie op in uw browser om alleen die cookies te kunnen activeren waarvoor u toestemming heeft gegeven en dit goed te kunnen documenteren. De verwerkte gegevens worden bewaard totdat de vooraf bepaalde bewaartermijn verstrijkt of u verzoekt de gegevens te verwijderen. Onverminderd het bovenstaande kunnen bepaalde verplichte wettelijke bewaartermijnen van toepassing zijn.

CookieFirst wordt gebruikt om de wettelijk vereiste toestemming voor het gebruik van cookies te verkrijgen. De wettelijke basis hiervoor is artikel 6(1)(c) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Gegevensverwerkingsovereenkomst

Wij hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst gesloten met CookieFirst. Dit is een door de wet op de gegevensbescherming vereiste overeenkomst, die garandeert dat gegevens van onze websitebezoekers alleen worden verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

Serverlogbestanden

Onze website en CookieFirst verzamelen en bewaren automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons doorstuurt. De volgende gegevens worden verzameld:

 • Uw toestemmingsstatus of het intrekken van toestemming
 • Uw geanonimiseerde IP-adres
 • Informatie over uw Browser
 • Informatie over uw Apparaat
 • De datum en tijd waarop u onze website heeft bezocht
 • De webpagina url waar u uw toestemmingsvoorkeuren hebt opgeslagen of bijgewerkt
 • De locatie bij benadering van de gebruiker die zijn toestemmingsvoorkeur heeft opgeslagen
 • Een universeel uniek identificatienummer (UUID) van de websitebezoeker die op de cookiebanner heeft geklikt

Deze cookieverklaring is opgesteld en bijgewerkt door CookieFirst - Cookie Banner Tool.

Doorgifte buiten de EU

Als Akeliagarden besluit om uw persoonsgegevens door te geven aan instanties buiten de Europese Economische Ruimte, dan zal Akeliagarden passende maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om adequate bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Rechten van betrokkenen

U mag ons altijd verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden. Ook kunt u ons verzoeken om uw persoonsgegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen als deze onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, of als deze in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. U kunt altijd bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens dan heeft u het recht deze toestemming in te trekken. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U ontvangt zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen één maand na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Als u klachten heeft over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan, laat ons dit dan weten, zodat wij hiermee aan de slag kunnen. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Akeliagarden aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledig uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de wettelijke administratieplicht in het kader van de wet- en regelgeving omtrent belastingen.